Spoločenská rubrika

Narodili sa

Január 2018
Vincent Trčka
Mária Zelinová

štatistika za rok 2018


Uzatvorené manželstvá

December 2017
Dávid Úradníček a Simona Zetková

štatistika za rok 2017


Zomreli

Február 2018
Jaroslav Zaťko
Zuzana Turčinová

štatistika za rok 2018


Počet obyvateľov

k 31. 12. 2017: 1642

Žaškov na mape

AKTUALITY 

 Úradná tabuľa obce

Oznámenie o strategickom dokumente

Územný plán obce Párnica, Zmeny a doplnky č. 1

Do oznámenia o strategickom dokumente „Územný plán obce Párnica, Zmeny a doplnky č. 1“, je možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na obecnom úrade v Žaškove počas stránkových dní. Oznámenie je verejnosti prístupné po dobu 14 dní od jeho doručenia.

Vyvesené: 14. 2. 2018

kliknite pre zobrazenie dokumentu...

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Žaškov na základe žiadosti zo dňa 09.02.2018 o výrub drevín oznamuje, že v prípade záujmu zúčastniť sa konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť písomne alebo elektronicky potvrdenie byť účastníkom konania do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznamu písomne Obci Žaškov, resp. na adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vyvesené: 13. 2. 2018

kliknite pre zobrazenie oznámenia...


Oznam

Základná škola s materskou školou v Žaškove oznamuje rodičom detí materskej školy, že v záujme zamedzenia šírenia akútnych respiračných ochorení detí a na základe odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva v Dolnom Kubíne prerušiť výchovno-vzdelávací proces a všetky hromadné akcie, bude prevádzka materskej školy v dňoch od 14. 2. do 16. 2. 2018 vrátane zatvorená.

Materská škola bude opäť otvorená po jarných prázdninách 26. 2. 2018 v čase od 6:30 hod do 16:00 hodiny.


Fašiangový sprievod dedinou (2018)


Určenie orientačného čísla - výmena občianskych preukazov

Obec Žaškov oznamuje, že rozhodla zápisom do registra adries a tým určila orientačné čísla stavbám so súpisným čislom postaveným v obci Žaškov.

kliknite pre zobrazenie celého oznámenia...

V zmysle zákona č. 224/2006 o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nám VŠETKÝM vážení spoluobčania vyplýva, že v čo najkratšom čase od vyvesenia tohto oznámenia, je potrebné si dať zapísať do občianskych preukazov orientačné čísla pridelené všetkým stavbám so súpisným číslom a tiež novopomenované ulice (Hlavná, Pred mostom, Pod kostolom, Nová Chudovská, Do jarku, Školská) – t.z. požiadať o nový občiansky preukaz. To, či máte vo svojom občianskom preukaze aktuálne a správne údaje si môžete overiť v zozname, ktorý je prílohou tohto oznámenia, alebo na úradnej tabuli pred obecným úradom.

Vymeniť občiansky preukaz si musí teda každý, kto:

  • - nemá v ňom uvedenú ulicu
  • - ak aj ulicu uvedenú má, ale za súpisným číslom nemá lomítko a za ním orientačne číslo (napr. Hlavná 112/106)
  • - ak aj orientačné číslo máte uvedené pre istotu si ho skontrolujte v priloženom zozname

 

Požiadať o výmenu musí každý osobne na policajnom oddelení v Dolnom Kubíne (musia vás tam odfotiť). Výmena je BEZPLATNÁ a k tomuto úkonu nepotrebujete žiadne potvrdenia od obce

kliknite pre zobrazenie celej informácie...

Prílohou je zoznam domov so súpisnými číslami a novými orientačnými číslami.

kliknite pre zobrazenie zoznamu domov...


Zverejnenie zákaziek s nízkou hodnotou

Zverejnenie zákaziek s nízkou hodnotou v zmysle §102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z.z. za IV. štvrťrok 2017.

kliknite pre zobrazenie dokumentu...


Poplatok za komunálny odpad na rok 2018

Správca dane Obec Žaškov oznamuje občanom, že na rok 2018 zostala výška poplatku za komunálny odpad nezmenená t.j. 14,00 EUR na osobu a rok.

Pre poskytnutie úľavy za komunálny odpad je potrebné vyplniť žiadosť o zníženie poplatku (možnosť stiahnuť z www stránky obce alebo vyžiadať na OcU) a spolu s príslušnými dokladmi predložiť na Obecnom úrade v Žaškove do konca januára 2018 alebo v priebehu zdaňovacieho obdobia najneskôr do vyrubenia poplatku za odpad.

Tlačivá sa dajú vyplniť elektronicky.

kliknite pre viac info...
kliknite pre zobrazenie tlačív...


Nezabudnite podať priznanie k dani z nehnuteľnosti a za psa

Upozorňujeme občanov, právnické osoby a podnikateľské subjekty, že ak v roku 2017 nadobudli nehnuteľnosť (pozemok, rodinný dom, byt, garáž,) alebo nehnuteľnosť už nemajú (napr. kúpou, predajom, získali dedičstvom, darovaním) a zmena vlastníctva nehnuteľností je zapísaná v katastri nehnuteľností k 1. januáru 2018, rovnako tak vlastníci nehnuteľností, ktorí zaznamenali zmeny v roku 2017 (zmena výmery, bolo im vydané stavebné povolenie, právoplatne skolaudovali rodinný dom alebo inú stavbu, došlo k zmene využitia stavby, zmene druhu či výmery pozemku, zmene výmery zastavanej plochy, postavenie a dokončenie ohlásenej drobnej stavby, atď.) sú povinní podať priznanie k dani z nehnuteľností do 31.1.2018.

Daňovník je povinný podať priznanie na vznik, zánik alebo zmenu daňovej povinnosti do 31. januára 2018 na Obecnom úrade v Žaškove.

kliknite pre viac info...
kliknite pre zobrazenie tlačív na podanie priznaní...
kliknite pre zobrazenie editovateľného tlačiva daňového priznania...


 Zápisnica zo zasadnutia OZ

Zápisnica z plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 14. decembra 2017 o 16:00 hodine

kliknite pre zobrazenie zápisnice...


Voľby do orgánov samosprávnych krajov - výsledky

Výsledky volieb do Žilinského samosprávneho kraja 2017 v našej obci

kliknite pre zobrazenie výsledkov...


 Rozšírenie kamerového systému v Žaškove

Na základe Výzvy Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality pre rok 2016 v rámci priority 2 zvyšovacie bezpečnosti miest a obcí sme podali Žiadosť o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektu s názvom: „Rozšírenie kamerového systému v obci Žaškov“. Po schválení žiadosti nám bola poskytnutá dotácia vo výške 6.000,00 €. Celkové náklady na realizáciu projektu vrátane povinnej spoluúčasti obce Žaškov predstavovali čiastku 10.339,20 €.

kliknite pre zobrazenie celej správy...


Polícia radí seniorom

Upozornenie policajného zboru SR.

kliknite pre zobrazenie upozornenia...

 

Kliknutím zobrazíte ďalšie oznamy