AKTUALITY 

Úradná tabuľa obce

VZN č. 1 / 2018

o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci

Vyvesené: 17. 8. 2018

Zvesené:

kliknite pre zobrazenie dodatku...

Dodatok č. 2

k VZN č. 3 / 2016 o určení výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa (žiaka) na čiastočnú úhradu nákladov na vzdelávanie detí

Vyvesené: 17. 8. 2018

Zvesené:

kliknite pre zobrazenie dodatku...

Verejná vyhláška

Rozšírenie vodovodu - Žaškov, lokalita Tepeľ

Vyvesené: 16. 8. 2018

Zvesené:

kliknite pre zobrazenie vyhlášky...

Verejná vyhláška

o začatí prerokovania Návrhu „Územného plánu obce Žaškov“

Vyvesené: 13. 8. 2018

Zvesené:

kliknite pre zobrazenie vyhlášky...
kliknite pre zobrazenie návrhu územného plánu na prerokovanie...
kliknite pre zobrazenie schémy územného plánu...
kliknite pre zobrazenie výkresu širších vzťahov...
kliknite pre zobrazenie výkresu katastrálneho územia...
kliknite pre zobrazenie výkresu zastavaného územia...
kliknite pre zobrazenie výkresu verejného dopravného vybavenia...
kliknite pre zobrazenie výkresu verejného technického vybavenia...
kliknite pre zobrazenie výkresu ochrany prírody...
kliknite pre zobrazenie výkresu vyhodnotenia dôsledkov stavebných zámerov...


Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 Z.z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 10. novembra 2018.

kliknite pre zobrazenie základných informácii...


logo_ZMM_mini

Výsledky a fotoalbum - 47. ročníka - 1. júla 2017

V nedeľu 1. júla 2018 sa v našej obci uskutočnil už po 47-krát Žaškovský minimaratón a štvrtýkrát aj kultúrne podujatie Deň obce Žaškov. Tento ročník sa zaradil svojou účasťou k priemerným ročníkom a zúčastnilo sa ho celkovo 247 súťažiacich čo je o 58 menej ako v roku 2017 a o 46 viac oproti roku 2016. V detských a žiackych kategóriách si sily zmeralo celkovo 147 súťažiacich. V kategóriách dospelých, dorastencov a seniorov štartovalo celkovo 100 pretekárov. Teší nás zvýšený počet štartujúcich hlavne v detských kategóriách. V hlavnej mužskej kategórii 18-39 rokov prvé miesto získal Jozef Urban, reprezentant Slovenska, obliekajúci dres Obal Servisu Košice - Magnety, druhé Tomasz Wojcik z Poľskej republiky a tretie miesto patrí Jánovi Červeňovi z BK Dolný Kubín, ktorý dobehol na 5. mieste v absolútnom poradí.

Podľa bežcov bolo najlepšie počasie na beh za posledných 7 rokov. Prítomné deti sa mohli do sýtosti vyšantiť na veľkej nafukovacej šmýkalke, skákacom hrade. Siláci z radov mužov, zástupkyne nežného pohlavia aj deti si zmerali bicepsy v tradičnom hode kyjakom. Kultúrnu časť programu dňa obohatili domáce folklórne súbory Trnkárik a Trnkári, zo susedných obcí: Studnička z Veličnej. Z partnerskej obce Moravský Žižkov sme si mohli vypočuť „Cimbalovku“. Domáci Heligonkári opäť predviedli svoju kvalitu. Vystúpenie skupiny Hrdza prerušila 20 minútová prehánka, ukončená nádhernou dúhou a na záver sme si zaspievali a zatancovali so skupinou Arzén.

Obecný úrad chce touto cestou poďakovať všetkým organizátorom, pomocníkom, dobrovoľníkom, členom organizácií v obci a ostatným z vás, ktorí akokoľvek prispeli a pomohli pri organizovaní ŽMM a Dňa obce. Poďakovanie patrí tiež všetkým sponzorom a partnerom. Veľké poďakovanie patrí aj všetkým vám občanom, ktorí ste povzbudzovali či už v priestore štartu – cieľa alebo po celej dĺžke trate v uliciach našej obce a tým vytvorili nezabudnuteľnú atmosféru pre pretekárov a tiež všetkým, ktorí ste merali cestu na Prepich ku Orave a potleskom ocenili vystúpenia účinkujúcich na kultúrnom programe alebo si zaspievali si s nimi.

kliknite pre zobrazenie výsledkov z kategórie dospelých a detí...
kliknite pre zobrazenie výsledkov z kategórie najlepší pretekári a pretekárky z Oravy...
kliknite pre zobrazenie výsledkov z kategórie najlepší pretekári a pretekárky zo Žaškova...
kliknite pre zobrazenie fotoalbumu...
kliknite pre zobrazenie všetkých sponzorov a mediálnych partnerov podujatia...


 Vydávanie tabuliek s orientačnými číslami

Na základe pridelenia orientačných čísel budovám v obci, obec pristupuje k odovzdávaniu domových tabuliek orientačných čísel.

Tabuľky orientačných čísel budú zamestnancami obce roznášané do domácností v priebehu nasledujúcich dní alebo si tabuľku môžete vyzdvihnúť na obecnom úrade. Tabuľku s orientačným číslom zabezpečila obec na vlastné náklady, vlastník budovy ju dostane bezplatne.

kliknite pre zobrazenie celého oznamu...


Doplnený knižný fond v obecnej knižnici

Obecná knižnica v Žaškove oznamuje všetkým čitateľom, že knižný fond našej knižnice bol doplnený o nové tituly, ktoré boli zakúpené vďaka finančnej podpore z Fondu na podporu umenia. Podaním projektu Knihy - brána do sveta poznania sa nám podarilo doplniť knižný fond Obecnej knižnice o 145 kníh v hodnote 1050€. Každoročne dopĺňame knižný fond aj vďaka obecnému finančnému príspevku 500€.

Obecná knižnica je pre všetkých čitateľov otvorená každý utorok od 14:00 do 16:00.

Mgr. Eva Valeková
Vedúca obecnej knižnice.

logo_FPU


Fašiangový sprievod dedinou (2018)


Určenie orientačného čísla - výmena občianskych preukazov

Obec Žaškov oznamuje, že rozhodla zápisom do registra adries a tým určila orientačné čísla stavbám so súpisným čislom postaveným v obci Žaškov.

kliknite pre zobrazenie celého oznámenia...

V zmysle zákona č. 224/2006 o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nám VŠETKÝM vážení spoluobčania vyplýva, že v čo najkratšom čase od vyvesenia tohto oznámenia, je potrebné si dať zapísať do občianskych preukazov orientačné čísla pridelené všetkým stavbám so súpisným číslom a tiež novopomenované ulice (Hlavná, Pred mostom, Pod kostolom, Nová Chudovská, Do jarku, Školská) – t.z. požiadať o nový občiansky preukaz. To, či máte vo svojom občianskom preukaze aktuálne a správne údaje si môžete overiť v zozname, ktorý je prílohou tohto oznámenia, alebo na úradnej tabuli pred obecným úradom.

Vymeniť občiansky preukaz si musí teda každý, kto:

  • - nemá v ňom uvedenú ulicu
  • - ak aj ulicu uvedenú má, ale za súpisným číslom nemá lomítko a za ním orientačne číslo (napr. Hlavná 112/106)
  • - ak aj orientačné číslo máte uvedené pre istotu si ho skontrolujte v priloženom zozname

 

Požiadať o výmenu musí každý osobne na policajnom oddelení v Dolnom Kubíne (musia vás tam odfotiť). Výmena je BEZPLATNÁ a k tomuto úkonu nepotrebujete žiadne potvrdenia od obce

kliknite pre zobrazenie celej informácie...

Prílohou je zoznam domov so súpisnými číslami a novými orientačnými číslami.

kliknite pre zobrazenie zoznamu domov...


Poplatok za komunálny odpad na rok 2018

Správca dane Obec Žaškov oznamuje občanom, že na rok 2018 zostala výška poplatku za komunálny odpad nezmenená t.j. 14,00 EUR na osobu a rok.

Pre poskytnutie úľavy za komunálny odpad je potrebné vyplniť žiadosť o zníženie poplatku (možnosť stiahnuť z www stránky obce alebo vyžiadať na OcU) a spolu s príslušnými dokladmi predložiť na Obecnom úrade v Žaškove do konca januára 2018 alebo v priebehu zdaňovacieho obdobia najneskôr do vyrubenia poplatku za odpad.

Tlačivá sa dajú vyplniť elektronicky.

kliknite pre viac info...
kliknite pre zobrazenie tlačív...


 Rozšírenie kamerového systému v Žaškove

Na základe Výzvy Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality pre rok 2016 v rámci priority 2 zvyšovacie bezpečnosti miest a obcí sme podali Žiadosť o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektu s názvom: „Rozšírenie kamerového systému v obci Žaškov“. Po schválení žiadosti nám bola poskytnutá dotácia vo výške 6.000,00 €. Celkové náklady na realizáciu projektu vrátane povinnej spoluúčasti obce Žaškov predstavovali čiastku 10.339,20 €.

kliknite pre zobrazenie celej správy...


Polícia radí seniorom

Upozornenie policajného zboru SR.

kliknite pre zobrazenie upozornenia...

 

Kliknutím zobrazíte ďalšie oznamy