Spoločenská rubrika

Narodili sa

Marec 2017
Jessica Kočalková

štatistika za rok 2017


Uzatvorené manželstvá

Apríl 2017
MUDr. Zuzana Adamcová a Jimmy Chosé Marcel Chaves

Tomáš Had a Katarína Babušiaková

štatistika za rok 2017


Zomreli

Apríl 2017
Ján Drígeľ
Ján Čierny

štatistika za rok 2017


Počet obyvateľov

k 31. 12. 2016: 1643

Žaškov na mape

AKTUALITY 

Plán kontrolnej činnosti

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Žaškov na II. polrok 2017.

kliknite pre zobrazenie plánu...


Zber elektroodpadu

Obec Žaškov v spolupráci s firmou Ekoray Námestovo, oznamujú, že zber bude prebiehať od pondelka 22. mája 2017. Presné miesta a časy odovzdania nájdete v prilohe.

kliknite pre zobrazenie prílohy...


 Úradná tabuľa obce

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí stavebného konania

Vyvesené: 16. 5. 2017

kliknite pre zobrazenie verejnej vyhlášky... 


Zápisnica zo zasadnutia OZ

Zápisnica z plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 25. apríla 2017 o 16:00 hodine.

kliknite pre zobrazenie zápisnice...


 Zverejnenie zákaziek s nízkymi hodnotami – I. štvrťrok 2017

v zmysle § 102a ods. 2 zák. o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z.z.

kliknite pre zobrazenie dokumentu...


Zápis detí do Materskej školy

Zápis detí do Materskej školy v Žaškove bude prebiehať od 30. apríla 2017 do 30. mája 2017. Pozývame rodičov a deti na týždeň otvorených dverí od 22. mája do 26. mája 2017 v čase od 14:30 do 15:30 hodiny.

kliknite pre zobrazenie plagátu...
kliknite pre zobrazenie prihlášky...


 

Fašiangový sprievod dedinou (2017)


Polícia radí seniorom

Upozornenie policajného zboru SR.

kliknite pre zobrazenie upozornenia...


 Nezabudnite podať priznanie k dani z nehnuteľností a za psa

Upozorňujeme občanov, právnické osoby a podnikateľské subjekty, že ak v roku 2016 nadobudli nehnuteľnosť (pozemok, rodinný dom, byt, garáž,) alebo nehnuteľnosť už nemajú (napr. kúpou, predajom, získali dedičstvom, darovaním) a zmena vlastníctva nehnuteľností je zapísaná v katastri nehnuteľností k 1. januáru 2017, rovnako tak vlastníci nehnuteľností, ktorí zaznamenali zmeny v roku 2016 (zmena výmery, bolo im vydané stavebné povolenie, právoplatne skolaudovali rodinný dom alebo inú stavbu, došlo k zmene využitia stavby, zmene druhu či výmery pozemku, zmene výmery zastavanej plochy, postavenie a dokončenie ohlásenej drobnej stavby, atď.) sú povinní podať priznanie k dani z nehnuteľností do 31. 1. 2017.

Daňovník je povinný podať priznanie na vznik, zánik alebo zmenu daňovej povinnosti do 31. januára 2017 na Obecnom úrade v Žaškove. 

kliknite pre viac info...
kliknite pre zobrazenie tlačiva daňového priznania...
kliknite pre zobrazenie potvrdenia podania daňového priznania...
kliknite pre zobrazenie poucenia na vyplnenie daňového priznania...


Poplatok za komunálny odpad na rok 2017

Správca dane Obec Žaškov oznamuje občanom, že na rok 2017 zostala výška poplatku za komunálny odpad nezmenená t.j. 14,00 EUR na osobu a rok.

Pre poskytnutie úľavy za komunálny odpad je potrebné vyplniť žiadosť o zníženie poplatku (možnosť stiahnuť z www stránky obce alebo vyžiadať na OcU) a spolu s príslušnými dokladmi predložiť na Obecnom úrade v Žaškove do konca januára 2017 alebo v priebehu zdaňovacieho obdobia najneskôr do vyrubenia poplatku za odpad

kliknite pre viac info...
kliknite pre zobrazenie akceptovateľných dokladov...
kliknite pre zobrazenie oznámenia k poplatku za komunálne odpady fyzických osôb...
kliknite pre zobrazenie žiadosti o zníženie (odpustenie) poplatku...
kliknite pre zobrazenie potvrdenia od zamestnávateľa...
kliknite pre zobrazenie potvrdenia od správcu bytov v inej obci...
kliknite pre zobrazenie potvrdenia od inej obce...
kliknite pre zobrazenie potvrdenia pre opatrovateľky v zahraničí...


 

Kliknutím zobrazíte ďalšie oznamy