AKTUÁLNE VÝZVY NA PREDKLADANIE PONÚK

Zákazky s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitné zákazky

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Žaškov

kliknite pre zobrazenie výzvy...


Výzva na predloženie cenovej ponuky

Určenie PHZ "Publicita projektu - Výstavba zberného dvora v obci Žaškov"

kliknite pre zobrazenie výzvy...