Úradná tabuľa obce

Aktuálne vyvesené dokumenty:

Dodatok č. 2

k VZN č. 3 / 2016 o určení výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa (žiaka) na čiastočnú úhradu nákladov na vzdelávanie detí

Vyvesené: 15. 6. 2018

Zvesené:

kliknite pre zobrazenie dodatku...

Verejná vyhláška

rozhodnutie o povolení stavby: Rodinný dom

Vyvesené: 14. 6. 2018

Zvesené:

kliknite pre zobrazenie dokumentu...

Verejná vyhláška

oznámenie o začatí stavebného konania

Vyvesené: 8. 6. 2018

Zvesené:

kliknite pre zobrazenie dokumentu...

Oznam o strategickom dokumente

„Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2016 - 2020“

Vyvesené: 7. 6. 2018

Zvesené:

kliknite pre zobrazenie dokumentu...

Návrh VZN č. .. / 2018

o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci

Vyvesené: 1. 6. 2018

Zvesené:

kliknite pre zobrazenie dokumentu...


Zvesené dokumenty:

Dodatok č. 1 k VZN 3 / 2016

o určení výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa (žiaka) na čiastočnú úhradu nákladov na vzdelávanie detí

Vyvesené: 14. 5. 2018

Zvesené: 31. 5. 2018

kliknite pre zobrazenie dokumentu...

Verejná vyhláška

oznámenie o začatí stavebného konania

Vyvesené: 10. 5. 2018

Zvesené: 28. 5. 2018

kliknite pre zobrazenie dokumentu...

Návrh záverečného účtu obce Žaškov

za rok 2017

Vyvesené: 19. 4. 2018

Zvesené: 4. 5. 2018

kliknite pre zobrazenie dokumentu...

Dodatok č. 1

k VZN č. 3 / 2016 o určení výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa (žiaka) na čiastočnú úhradu nákladov na vzdelávanie detí

Vyvesené: 22. 3. 2018

Zvesené: 6. 4. 2018

kliknite pre zobrazenie dodatku...

Oznámenie o strategickom dokumente

Územný plán obce Párnica, Zmeny a doplnky č. 1

Do oznámenia o strategickom dokumente „Územný plán obce Párnica, Zmeny a doplnky č. 1“, je možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na obecnom úrade v Žaškove počas stránkových dní. Oznámenie je verejnosti prístupné po dobu 14 dní od jeho doručenia.

Vyvesené: 14. 2. 2018

Zvesené: 1. 3. 2018

kliknite pre zobrazenie dokumentu...

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Žaškov na základe žiadosti zo dňa 09.02.2018 o výrub drevín oznamuje, že v prípade záujmu zúčastniť sa konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť písomne alebo elektronicky potvrdenie byť účastníkom konania do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznamu písomne Obci Žaškov, resp. na adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vyvesené: 13. 2. 2018

Zvesené: 22. 2. 2018

kliknite pre zobrazenie oznámenia...

Schválený rozpočet obce

Schválený rozpočet obecným zastupiteľstvom dňa 14. 12. 2017 uznesením č. 128/6/2017

Vyvesené: 15. 12. 2017

Zvesené: 2. 1. 2018

kliknite pre zobrazenie rozpočtu...

VZN 1 / 2017

o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

Vyvesené: 7. 12. 2017

Zvesené: 2. 1. 2018

kliknite pre zobrazenie VZN...

Návrh rozpočtu obce

Návrh rozpočtu obce na obdobie 2018, 2019, 2020.

Vyvesené: 23. 11. 2017

Vyvesené: 13. 12. 2017

kliknite pre zobrazenie návrhu...

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Žaškov ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 13.11.2017 začala na základe žiadosti od Milana Mikuša, Zemianska 416/21, Žaškov, konanie o vydanie súhlasu na výrub 4 ks stromu rastúceho na pozemku parc. č. C-KN 1215/1 k. ú. Žaškov, z dôvodu nepriaznivého vplyvu na zdravie a život obyvateľov.

Vyvesené: 13. 11. 2017

Zvesené: 27. 11. 2017

kliknite pre zobrazenie oznámenia...

Návrh VZN  Obce Žaškov č. ../....

o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

Vyvesené: 9. 11. 2017

Zvesené: 27. 11. 2017

kliknite pre zobrazenie návrhu VZN...
kliknite pre zobrazenie dôvodovej správy...

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Žaškov ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 07.11.2017 začala na základe žiadosti od Ľubomír Čierny a Andrea Čierna, Matúšovská 310/20, Žaškov, konanie o vydanie súhlasu na výrub 4 ks stromu rastúceho na pozemku parc. č. C-KN 860/6 k. ú. Žaškov, z dôvodu nepriaznivého vplyvu na zdravie a život obyvateľov.

Vyvesené: 7. 11. 2017

Zvesené: 15. 11. 2017

kliknite pre zobrazenie oznámenia...

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Žaškov ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 21.09.2017 začala na základe žiadosti od Vladimíra Farku, Hlavná 86/57, Žaškov, konanie o vydanie súhlasu na výrub 1 ks stromu rastúceho na pozemku parc. č. C-KN 325 k. ú. Žaškov, z dôvodu nepriaznivého vplyvu na zdravie a život obyvateľov.

Vyvesené: 21. 9. 2017

Zvesené: 29. 9. 2017

kliknite pre zobrazenie oznámenia... 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Žaškov ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 18.09.2017 začala na základe žiadosti od Základnej školy s materskou školou Žaškov, Žaškov č. 219, konanie o vydanie súhlasu na výrub 4 ks stromov rastúcich na pozemku parc. č. C-KN 1224 k. ú. Žaškov a parc.č. E-KN 99522 v k. ú. Žaškov, z dôvodu zlého zdravotného stavu drevín.

Vyvesené: 18. 9. 2017

Zvesené: 28. 9. 2017

kliknite pre zobrazenie oznámenia... 

Verejná vyhláška

Doručenie rozhodnutia o správnom konaní

Vyvesené: 14. 6. 2017

Zvesené: 3. 7. 2017

kliknite pre zobrazenie verejnej vyhlášky... 

 Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí stavebného konania

Vyvesené: 16. 5. 2017

Zvesené: 30. 5. 2017

kliknite pre zobrazenie verejnej vyhlášky... 

Verejná vyhláška

Návrh zadania pre "Územný plán obce Žaškov"

Vyvesené: 14. 3. 2017

Zvesené: 25. 4. 2017

kliknite pre zobrazenie verejnej vyhlášky... 
kliknite pre zobrazenie návrhu zadania územného plánu...  

Záverečný účet obce Žaškov

Za rok 2016

Vyvesené: 7. 4. 2017

Zvesené: 25. 4. 2017

kliknite pre zobrazenie verejnej vyhlášky...

VZN č. 6 / 2016

O označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní pozemných stavieb v obci Žaškov

Vyvesené: 15. 12. 2016

Zvesené: 3. 1. 2017

kliknite pre zobrazenie návrhu...
kliknite pre zobrazenie prílohy s mapkou...

Prebiehujúce projekty

Zrealizované projekty

Ponuka na reklamu

Obec Žaškov ponúka možnosť reklamy na www.zaskov.sk
Viac info