Úradná tabuľa obce

Aktuálne vyvesené dokumenty:


Zvesené dokumenty:

Schválený rozpočet obce

Schválený rozpočet obecným zastupiteľstvom dňa 14. 12. 2017 uznesením č. 128/6/2017

Vyvesené: 15. 12. 2017

Zvesené: 2. 1. 2018

kliknite pre zobrazenie rozpočtu...

VZN 1 / 2017

o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

Vyvesené: 7. 12. 2017

Zvesené: 2. 1. 2018

kliknite pre zobrazenie VZN...

Návrh rozpočtu obce

Návrh rozpočtu obce na obdobie 2018, 2019, 2020.

Vyvesené: 23. 11. 2017

Vyvesené: 13. 12. 2017

kliknite pre zobrazenie návrhu...

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Žaškov ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 13.11.2017 začala na základe žiadosti od Milana Mikuša, Zemianska 416/21, Žaškov, konanie o vydanie súhlasu na výrub 4 ks stromu rastúceho na pozemku parc. č. C-KN 1215/1 k. ú. Žaškov, z dôvodu nepriaznivého vplyvu na zdravie a život obyvateľov.

Vyvesené: 13. 11. 2017

Zvesené: 27. 11. 2017

kliknite pre zobrazenie oznámenia...

Návrh VZN  Obce Žaškov č. ../....

o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

Vyvesené: 9. 11. 2017

Zvesené: 27. 11. 2017

kliknite pre zobrazenie návrhu VZN...
kliknite pre zobrazenie dôvodovej správy...

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Žaškov ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 07.11.2017 začala na základe žiadosti od Ľubomír Čierny a Andrea Čierna, Matúšovská 310/20, Žaškov, konanie o vydanie súhlasu na výrub 4 ks stromu rastúceho na pozemku parc. č. C-KN 860/6 k. ú. Žaškov, z dôvodu nepriaznivého vplyvu na zdravie a život obyvateľov.

Vyvesené: 7. 11. 2017

Zvesené: 15. 11. 2017

kliknite pre zobrazenie oznámenia...

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Žaškov ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 21.09.2017 začala na základe žiadosti od Vladimíra Farku, Hlavná 86/57, Žaškov, konanie o vydanie súhlasu na výrub 1 ks stromu rastúceho na pozemku parc. č. C-KN 325 k. ú. Žaškov, z dôvodu nepriaznivého vplyvu na zdravie a život obyvateľov.

Vyvesené: 21. 9. 2017

Zvesené: 29. 9. 2017

kliknite pre zobrazenie oznámenia... 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Žaškov ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 18.09.2017 začala na základe žiadosti od Základnej školy s materskou školou Žaškov, Žaškov č. 219, konanie o vydanie súhlasu na výrub 4 ks stromov rastúcich na pozemku parc. č. C-KN 1224 k. ú. Žaškov a parc.č. E-KN 99522 v k. ú. Žaškov, z dôvodu zlého zdravotného stavu drevín.

Vyvesené: 18. 9. 2017

Zvesené: 28. 9. 2017

kliknite pre zobrazenie oznámenia... 

Verejná vyhláška

Doručenie rozhodnutia o správnom konaní

Vyvesené: 14. 6. 2017

Zvesené: 3. 7. 2017

kliknite pre zobrazenie verejnej vyhlášky... 

 Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí stavebného konania

Vyvesené: 16. 5. 2017

Zvesené: 30. 5. 2017

kliknite pre zobrazenie verejnej vyhlášky... 

Verejná vyhláška

Návrh zadania pre "Územný plán obce Žaškov"

Vyvesené: 14. 3. 2017

Zvesené: 25. 4. 2017

kliknite pre zobrazenie verejnej vyhlášky... 
kliknite pre zobrazenie návrhu zadania územného plánu...  

Záverečný účet obce Žaškov

Za rok 2016

Vyvesené: 7. 4. 2017

Zvesené: 25. 4. 2017

kliknite pre zobrazenie verejnej vyhlášky...

VZN č. 6 / 2016

O označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní pozemných stavieb v obci Žaškov

Vyvesené: 15. 12. 2016

Zvesené: 3. 1. 2017

kliknite pre zobrazenie návrhu...
kliknite pre zobrazenie prílohy s mapkou...