Informácie o miestnych daniach

 Nezabudnite podať priznanie k dani z nehnuteľností a za psa

Upozorňujeme občanov, právnické osoby a podnikateľské subjekty, že ak v roku 2016 nadobudli nehnuteľnosť (pozemok, rodinný dom, byt, garáž,) alebo nehnuteľnosť už nemajú (napr. kúpou, predajom, získali dedičstvom, darovaním) a zmena vlastníctva nehnuteľností je zapísaná v katastri nehnuteľností k 1. januáru 2017, rovnako tak vlastníci nehnuteľností, ktorí zaznamenali zmeny v roku 2016 (zmena výmery, bolo im vydané stavebné povolenie, právoplatne skolaudovali rodinný dom alebo inú stavbu, došlo k zmene využitia stavby, zmene druhu či výmery pozemku, zmene výmery zastavanej plochy, postavenie a dokončenie ohlásenej drobnej stavby, atď.) sú povinní podať priznanie k dani z nehnuteľností do 31. 1. 2017.

Daňovník je povinný podať priznanie na vznik, zánik alebo zmenu daňovej povinnosti do 31. januára 2017 na Obecnom úrade v Žaškove. 

kliknite pre viac info...
kliknite pre zobrazenie tlačiva daňového priznania...
kliknite pre zobrazenie potvrdenia podania daňového priznania...
kliknite pre zobrazenie poucenia na vyplnenie daňového priznania...


Vždy pri prevode nehnuteľnosti, t.j. nadobudnutie do vlastníctva - kúpa domu, pozemku a podobne a aj pri predaji, treba oznámiť obecnému úradu túto skutočnosť (vypísať daňové priznanie, doložiť list vlastníctva) VŽDY NAJNESKÔR do 31.1. po roku v ktorom skutočnosť nastala, aby bola daň z nehnuteľnosti správne vyrubená!!! 

Ďalšie informácie nájdete vo Všeobecno-záväznom nariadení obce (vo formáte .pdf).

Otvoriť VZN