Spoločenská rubrika

Narodili sa

Máj 2018
Fabián Farko
Dávid Michal Bomba
Matúš Užek

štatistika za rok 2018


Uzatvorené manželstvá

Jún 2018
Daniela Pirohová a Lukáš Vlčák

Monika Púčeková a Štefan Ladňák

Mgr. Michaela Furindová a Albín Hlbočan

štatistika za rok 2018


Zomreli

Jún 2018
Milan Svitko
Katarína Chmarová

Ján Čado

štatistika za rok 2018


Počet obyvateľov

k 31. 12. 2017: 1642

Žaškov na mape

Priority v obci

Vážení návštevníci, vítame Vás na oficiálnej webovej stránke Obce ŽAŠKOV 
www.zaskov.sk

 

Táto stránka bola vytvorená pre informovanosť občanov o dianí v našej obci v oblasti správy obce, o pripravovaní a organizovaní kultúrnych, športových a spoločenských podujatí pre našich spoluobčanov, ale i pre ostatných návštevníkov obce.

 Záujmom vedenia obce je viesť otvorenú samosprávu voči obyvateľom obce a zabezpečiť im skutočné a pravdivé informácie v oblasti hospodárenia s majetkom obce resp. finančnými prostriedkami určenými na zabezpečenie chodu a rozvoja obce. 

Cieľom je tiež zapojiť občanov do aktívneho života v obci a prijímať ich návrhy, podnety, pripomienky k potrebám a požiadavkám pre skvalitnenie služieb a bývania v našej obci.

 

Priority vedenia obce v tomto volebnom období :

 • pokračovanie v rekonštrukciách miestnych komunikácii a ich majetkovo-právne usporiadanie
 • v spolupráci s Povodím Váhu pokračovať na úprave a regulácii potoka Žaškovec a protipovodňových opatreniach
 • po ukončení pozemkových úprav ihneď začať s prípravou pre spracovanie Územného plánu obce (stavebná lokalita pre IBV)
 • vybudovanie zberného dvora pre zlepšenie separovania komunálneho odpadu
 • realizácia cestného prepojenia s obcami Oravská Poruba a Komjatná
 • získavanie mimorozpočtových zdrojov z grantov, fondov Európskej únie, dotácií
 • podpora zvyšovania kvality úrovne školského vzdelávania žiakov Základnej školy s materskou školou
 • rozširovanie poskytovania sociálnych služieb podľa požiadaviek spoluobčanov
 • podpora organizáciám, spolkom, občianskym združeniam vyvíjajucim svoje športové, kultúrne a záujmové činnosti na území našej obce
 • rozšíriť tradičné kultúrne podujatia o "Dni obce"
 • prijať opatrenia na zabránenie vzniku nelegálnych skládok
 • s pomocou úradu práce vytvárať pracovné miesta pre uchádzačov o zamestnanie

 

Milan PAVLOVČÍK

starosta obce